Odborné články

Chlamýdiová infekcia a morfológia spermií

M. Hrivňák1L. Bobák2Z. Kladeková2A. Halagovec3M. Iláš1
1Urologická klinika FNsP a LF UPJŠ Košice
2Združená tkanivová banka FNsP a LF UPJŠ Košice
3Dermatovenerologická klinika FNsP a LF UPJŠ Košice

Cieľ
Po chlamýdiovej epididymitíde sa neplodnosť vyvíja u každého piateho muža. U  mužov môžu mať lokálne zápaly v urogenitálnej oblasti spôsobené chlamýdiami za následok zníženie pohyblivosti, počtu spermií až nekrozoospermiu. Z morfologických zmien sú najčastejšie patológie hlavičky spermií a bičíka. Cieľom práce bolo zhodnotiť súvislosť medzi chlamýdiovou infekciou a zmenami v morfológii spermií.

Metodika
V rokoch 1998-2000 sme na prítomnosť Chlamydia trachomatis v urogenitálnom trakte vyšetrili metódami ELISA a imunofluorescenčne 102 mužov z neplodných manželstiev. U všetkých pacientov sme vyšetrili spermiogram podľa manuálu WHO a morfológiu spermií sme hodnotili „striktnou metódou“.

Výsledky
V 59(58%) prípadoch bol nález Chlamydia trachomatis pozitívny, 43(42%) mužov malo nález negatívny. Zistili sme štatisticky významnú súvislosť medzi chlamýdiovou infekciou a výskytom patológií bičíka (p=0,03). Podobne, aj súčasný výskyt patológií bičíka a hlavičky spermií bol u pacientov s chlamýdiovou infekciou na hranici štatistickej významnosti (p=0,05).

Záver
Vysoký výskyt chlamýdiových infekcii u mužov s patologickým spermiogramom a štatisticky významná súvislosť medzi chlamýdiovou infekciou a výskytom predovšetkým patológie bičíka poukazuje na význam vyšetrovania a liečby infekcií spôsobených Chlamydia trachomatis u infertilných mužov.