Odborné články

Vplyv infekcie vyvolanej Chlamydia trachomatis na fertilitu muža

Autori: 
MUDr. Martin Hrivňák1, Prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.2, MVDr. Ladislav Bobák, PhD.3, RNDr. Zuzana Váczy3, MUDr. Igor Milichovský1, Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.4

1Urocentrum, Nemocnica Košice-Šaca a.s.,1. súkromná nemocnica
2Ústav lekárskej biológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
3Združená tkanivová banka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice
4Urologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Adresa pre korešpondenciu:
MUDr. Martin Hrivňák
Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
e-mail: mhrivnak@nemocnicasaca.sk

Súhrn

Cieľ práce:
Infertilita, ktorá v súčasnosti postihuje 15-20% párov predstavuje závažný problém. Asi v 50% je za infertilitu zodpovedný mužský faktor. Infekcia spôsobená Chlamydia trachomatis (CH.T.), ktorá je najčastejšou bakteriálnou pohlavne prenášanou infekciou je považovaná za jednu z hlavných príčin neplodnosti u žien. Názory na vplyv CH.T. na mužskú plodnosť sú kontroverzné. Cieľom práce bolo stanoviť:
1. aký je podiel pacientov s infekciou CH.T. u infertilných mužov vyšetrených v rokoch 1996-2005 na Urologickej klinike LF UPJŠ a FNLP v Košiciach,
2. vplyv chlamýdiovej infekcie na spermiogram a predovšetkým morfológiu spermií u týchto pacientov,
3. vplyv rôznych režimov liečby chlamýdiovej infekcie na zlepšenie kvality spermiogramu.

Materiál a metódy:
Na prítomnosť CH.T. bolo vyšetrených priamou imunofluorescenčnou, priamou ELISA a PCR metódou 1 324 mužov z infertilných párov. U všetkých mužov bol vyšetrený spermiogram podľa manuálu WHO so zameraním na morfológiu spermií. Všetci CH.T. pozitívni pacienti boli podľa druhu antibiotika, ktorý užívali rozdelení do 3 skupín, v ktorých sa zhodnotila účinnosť liečby.

Výsledky:
Spermiogram bol normálny u 219 (16.5%) a patologický u 1 105 mužov. V skupine mužov s patologickým spermiogramom u 74 (5.6%) neboli spermie v ejakuláte prítomné, alebo nemali ejakulát. Na CH.T. bolo pozitívnych 246 (23.9%) z 1031 mužov s patologickým spermiogramom, ktorí mali spermie v ejakuláte prítomné. U 215 (19.5%) mužov s patologickým spermiogramom bola chlamýdiová infekcia identifikovaná ako jediná možná príčina neplodnosti, čo v porovnaní s 5% výskytom infekcie CH.T. v bežnej populácii potvrdzuje zvýšené riziko neplodnosti vyplývajúce z chlamýdiovej infekcie. Bolo zistené, že prítomnosť chlamýdiovej infekcie signifikantne (p=0,035) zvyšuje výskyt patológie bičíka. Súčasný výskyt patológie bičíka a hlavičky spermie v súvislosti s prítomnosťou CH.T. bol na hranici štatistickej významnosti (p=0,051). Najúčinnejším liečebným režimom bola kombinácia Azitromycínu a Ciprofloxacínu po dobu 20 dní, po ktorej sa recidíva chlamýdiovej infekcie nezistila. Po preliečení chlamýdiovej infekcie bolo zistené signifikantné zlepšenie patológie bičíka (p=0,044).

Záver:
Naše výsledky potvrdzujú signifikantne vyšší výskyt chlamýdiovej infekcie u infertilných mužov v porovnaní s bežnou populáciou. Súčasne sa potvrdil zvýšený výskyt patológie spermií, predovšetkým patológie bičíka u pacientov s chlamýdiovou infekciou. Diagnostika CH.T. by preto mala patriť medzi základné vyšetrenia u mužov s patologickým spermiogramom.