Odborné články

Nozokomiálne infekcie

 

 • ochorenia infekčnej etiológie exogénneho alebo endogénneho pôvodu, ktoré vzniknú v príčinnej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom (lôžkovom i ambulantnom) zariadení
 • incidencia – na Slovensku cca 1% hospitalizovaných pacientov, 40% tvoria IMC
 • Príčiny:

 

– subjektívne – nedostatočný štandard a informovanosť personálu, pacientov, resp. oddelenia

– objektívne - nedostatočná profylaxia, nedostatočné vybavenie jednorazovým materiálom, prístrojmi, technikou, personálom a technickými možnosťami

 

 • Prameň nákazy:

 

– endogénny (pacient)

– exogénny – kontaminovaný ošetr. personál, iný pacient, návšteva

– kontaminovaný zdrav. materiál, nástroje a prístroj. technika

 

 • patogenéza - interakcia medzi obranyschopnosťou hostiteľa a virulentnými faktormi mikroorganizmu
 • patogén - vniknúť do organizmu hostiteľa, adherovať, invadovať do tkanivá, odolať obrane hostiteľa a indukovať poškodenie tkaniva.
 • rezistencia na ATB - približne polovica je spôsobená rez. kmeňmi baktérií

 

NI po katetrizácii moč. mechúra

 

 • 80% NI súvisí s PK:

 

 • jednorázové cievkovanie - riziko infekcie u mužov 5%, žien 20% (neodporúča sa ATB profylaxia okrem rizik. pacientov)
 • permanentný katéter - každý deň hospitalizácie 5-10% riziko bakteriúrie – prevencia – sterilná manipulácia, uzavreté drenážne systémy
 • dlhodobá drenáž ( viac ako 3 týždne) – je možné akceptovať bakteriálnu kolonizáciu moč. ciest a ATB liečba je indikovaná iba v prípade symptomatickej infekcie.
 • suprapubická drenáž:

- nižšie riziko prostatitídy a epididymitídy

- prednosť pred PK najmä pri traumat. lézii miechy

Prevencia

 

 • prísna asepsa pri diagnostických a liečebných zákrokoch
 • izolácia a liečba infikovaných pacientov
 • pri výskyte NI – epidemiologický rozbor prostredia s následnými protiepidemickými opatreniami