Odborné články

Leukocytospermia u infertilných mužov s atypickou infekciou

Martin Hrivňák1Ladislav Bobák2Zuzana Kladeková2Rastislav Héjj2
1Urologická klinika
2Združená tkanivová banka FNsP a LF UPJŠ Košice

Úvod a ciele
Prevalencia a klinická signifikantnosť leukocytov v ejakuláte je v súčasnosti kontroverzná. Hoci je všeobecne akceptované, že prítomnosť leukocytov v ejakuláte je indikátorom zápalu, WHO definícia leukocytospermie (> 1x106/ml) má podľa viacerých autorov veľmi nízku senzitivitu a ako vhodnejšia je uvádzaná hodnota 0,2 x106 Le/ml ejakulátu. Cieľom práce bolo zistiť vzťah medzi koncentráciou leukocytov v ejakuláte a infekciou atypickými patogénmi.

Materiál a metódy
Do štúdie bolo zaradených 71 infertilných pacientov s nálezom aspoň jedného z atypických patogénov (Chlamydia trachomatis – 71 pac., Ureaplasma urealyticum – 26 pac., Mycoplasma hominis – 21 pac.).Kontrolnou skupinou bolo 37 infertilných pacientov, u ktorých bolo vyšetrenie na atypické patogény negatívne. Prítomnosť patogénov bola zisťovaná imunofluorescenčnou alebo PCR metódou z moču, alebo z výteru z uretry (Ch. trachomatis), alebo kultivačne (U. urealyticum, M. hominis). Spermiogram bol vyšetrený podľa manuálu WHO, prítomnosť leukocytov bola detekovaná komerčným setom LeucoScreen (FertiPro, Belgicko). Štatistická analýza bola realizovaná 2 testom a hodnotenie počtu leukocytov ako prognostického faktora Gartovou metódou.

Výsledky
Naše výsledky preukázali, že koncentrácia leukocytov v ejakuláte signifikantne súvisí s infekciou atypickými patogénmi len pri koncentrácii leukocytov nad 0,2 mil x 106: konkrétne s pozitívnym nálezom pre Ch. trachomatis (pacienti 23/38, kontrola 10/37, ?2 test P=0,035), ale i súčasnou infekciou Ch.trachomatis a U.urealyticum (pacienti 16/26, kontrola 10/37, ?2 test P=0,006). Naopak, nezistili sme signifikantnú súvislosť medzi infekciou jednotlivými atypickými patogénmi alebo ich kombináciou a leukocytospermiou nad 1x 106/ml.

Záver
Naše výsledky potvrdzujú nízku a nesignifikantnú senzitivitu leukocytospermie podľa WHO (> 1 mil Le/ml) ako markera infekcie ejakulátu, ale podobne ako udáva Punab a spol., dosiahnuté výsledky naznačujú ako vhodnejší a senzitívnejší marker prítomnosti atypických patogénov leukocytospermiu s hodnotami nad 0,2 x106 Le/ml ejakulátu, či už samotnej infekcie Ch.trachomatis, prípadne jej kombinácie s U. urealyticum.