Odborné články

Komunikácia s pacientom na tému sexuálne zdravie

Martin Hrivňák, Urologická klinika FNsP Košice

Pre väčšinu lekárov predstavuje komunikácia o sexuálnom zdraví pacienta veľký problém. Erektílnou dysfunkciou (1) pritom podľa americkej štúdie – Massachusetts Male Aging Study z roku 1994 (2) trpí až 52% mužov vo veku 40-70 rokov. Celosvetovo sa počet mužov s erektílnou dysfunkciou odhaduje na 100 miliónov, na Slovensku je to podľa odhadov až 500 000 mužov.

Podľa výskumného projektu: Kvalita sexuálneho života (3) môžeme prístup slovenských mužov ku sexuálnemu životu rozdeliť na dve skupiny. Prvá skupina preferuje pasívny prístup ku erektílnej dysfunkcii, to znamená, že spomínajú na to, ako to dobre fungovalo v mladosti, prípadne závidia mladším, alebo sa orientujú na iné činnosti (záhradka a podobne). Veľa slovenských mužov si myslí, že erektílna dysfunkcia je v starobe prirodzený a nezvratný stav. Druhá skupina mužov preferuje aktívny prístup ku sexuálnemu životu a predovšetkým ku erektílnej dysfunkcii. Snažia sa svoj sexuálny život zlepšiť komunikáciou s partnerkou, orientáciou na kvalitu sexuálneho života a predovšetkým vyhľadaním odbornej pomoci. Na Slovensku bohužiaľ prevažuje pasívny prístup k riešeniu problémov sexuálneho života a to v hrozivom pomere 4:1. Charakteristická pre tento prístup je veta jedného z účastníkov výskumného projektu „ Panebože, keď si zobral silu, zober aj chuť“.

V snahe zmeniť postoj slovenských mužov ku sexuálnemu životu a obrátiť nepriaznivý pomer medzi aktívnym a pasívnym prístupom ku zlepšeniu jeho kvality zriadila Slovenská sexuologická spoločnosť (SSS) v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer vo februári 2001 Modrú linku Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Táto nepretržitá telefónna linka s číslom 018 218 poskytuje všetkým záujemcom základné, ale aj podrobné informácie o možnostiach riešenia problémov v sexuálnej oblasti so zameraním na problematiku erektílnej dysfunkcie. V čase od 15.00 do 20.00 hod cez pracovné dni je na tejto linke k dispozícii odborník, lekár-sexuológ, ktorý odpovedá na konkrétne otázky volajúceho. Je schopný priamo poradiť, alebo poskytnúť kontakt na sexuológa v regióne odkiaľ záujemca volá. Linka je anonymná, volajúci poskytne informáciu iba o svojom veku a okrese odkiaľ pochádza. V čase od 20.00 do 15.00 hod nasledujúceho dňa a nonstop cez voľné dni podáva volajúcemu základné informácie o problematike erektílnej dysfunkcie automat. Volajúci si môže vybrať, na akú otázku chce dostať odpoveď. Škála je široká, od základných informácií o mechanizme erekcie, cez charakteristiku erektílnej dysfunkcie, možnosti liečby, až po jednoduchý návod, ako má pacient začať rozhovor o probléme erektílnej dysfunkcie so svojím lekárom. Cena za hovor je minimálna a zodpovedá hovoru v I. tarifnom pásme.

Modrá linka SSS výrazne rozšírila možnosti pacientov v komunikácii o problémoch v sexuálnej oblasti. Svedčí o tom veľký záujem volajúcich o túto linku. Počet volaní v čase najväčšieho vyťaženia dosahoval až 35 telefonátov s odborníkom a 82 volaní na automat za 24 hodín.

Keďže mám možnosť zúčastňovať sa na práci Modrej linky SSS, dovolím si zhrnúť výsledky vlastných pozorovaní. Asi 50% otázok tvoria otázky súvisiace s erektílnou dysfunkciou (od otázok, čo to vlastne erektílna dysfunkcia je, cez spektrum vyšetrení, až po možnosti liečby erektílnej dysfunkcie). Na druhom mieste (16%) sú otázky týkajúce sa problémov v komunikácii s partnerom, partnerkou. Ďalej nasledujú 3 okruhy problémov s približne rovnakým počtom volajúcich (11%) a to poruchy ejakulácie, masturbácia a ochorenie genitálu u mužov, alebo u žien.

Na základe priameho kontaktu s volajúcimi sme mohli postrehnúť, že asi u 33% volajúcich ani táto anonymná forma komunikácie nestačí na prekonanie zábran, pretože po ohlásení sa odborníka zložia slúchadlo. Veľa volajúcich oceňuje možnosť zavolať na Modrú linku SSS, pretože jednoducho nevedia kde, na koho sa majú obrátiť so svojím problémom. V tejto súvislosti veľký úspech zaznamenalo poskytnutie kontaktu na sexuológa, čo umožnilo priamu komunikáciu pacientov s odborníkmi bez medzičlánkov a zvýšilo intimitu a dôveru pacientov.

Súčasne so zriadením Modrej linky SSS začala svoju činnosť internetová stránka www.potencia.sk. Touto modernou formou sa poskytla možnosť všetkým užívateľom internetu bezplatne získať informácie o erektílnej dysfunkcii, jej diagnostike a liečbe, priame kontakty na odborníkov, ba dokonca aj možnosť otestovať kvalitu svojho sexuálneho zdravia Testom sexuálneho zdravia muža. Súčasne so stránkou zahájila svoju činnosť aj on-line poradňa, kde respondenti do 3 dní obdržia konkrétne odpovede na svoje otázky. Záujem o túto formu komunikácie prevýšil naše očakávania. Do 23.5.2001 sme zaznamenali 500 000 vstupov na našu stránku a v on-line poradni sme odpovedali na priemerne 15-20 otázok denne. Spektrum otázok bolo podobné ako na Modrej linke SSS. Prevažovali otázky o ED. Na ďalších miestach však boli otázky o predčasnej ejakulácii a o veľkosti penisu (možnosti predĺženia), čo pripisujeme tomu, že cez internet s nami komunikovali predovšetkým mladí ľudia, ktorí práve tieto problémy kladú na popredné miesta svojho záujmu. Potvrdil sa nedostatok informácii verejnosti o najčastejších problémoch sexuálneho života a o základných pojmoch so sexom súvisiacich. Pacienti si mýlia erekciu s ejakuláciou, orgazmus s organizmom, ba podaktorí aj semenníky s vaječníkmi.

Teší nás, že pacienti oceňujú túto formu poradenstva, pričom vyzdvihujú predovšetkým odbornosť, nekomerčnosť, diskrétnosť a rýchlosť odpovedí na položené otázky. Veríme, že týmito aktivitami ponúkame pacientom možnosť nájsť východisko z neuspokojivého sexuálneho spolužitia. Prispievame k edukácii a osvojovaniu si slovníka správneho vyjadrovania a k zlepšeniu komunikácie na tému sexuálne zdravie.

Komunikácia o sexuálnom zdraví je však veľkým problémom nie len pre pacientov ale aj pre aj pre lekárov. Sexuálna anamnéza nie je zaraďovaná do algoritmu vyšetrení u všeobecných lekárov, ambulantných špecialistov ale ani u lekárov lôžkových zariadení. Podľa klinického výskumu si však 100% pacientov s erektílnou dysfunkciou želá, aby rozhovor o ich ťažkostiach začal lekár (3). Práve neschopnosť komunikovať o erektílnej dysfunkcii má najväčší podiel na tom, že lekára vyhľadá iba 10% pacientov s poruchou erekcie (4). Bolo by naivné vyžadovať aby otázky o problémoch sexuálneho života tvorili súčasť anamnézy u každého pacienta. Vzhľadom na časovú vyťaženosť lekárov a delikátnosť problému erektílnej dysfunkcie by to ani nemalo zmysel. Otázky zamerané na výskyt sexuálnych dysfunkcií by však nemali chýbať v anamnéze u pacientov s chronickými ochoreniami priamo súvisiacimi s erektílnou dysfunkciou. Ide predovšetkým o aterosklérózu, cukrovku, vysoký tlak, chronické ochorenia obličiek a pečene, psychiatrické ochorenia, hlavne depresia, neurologické ochorenia a väčšina urologických ochorení(5). Erektílna dysfunkcia môže byť často prvým príznakom závažných zmien v cievnom systéme organizmu, ťažkej duševnej poruchy, alebo aj rakoviny prostaty.

Ako však s takýmto pacientom komunikovať? Je dobré vzbudiť u pacienta pocit, že nie je sám s týmto problémom. Povedať mu, že podobné problémy ako on má veľa pacientov. Vysvetliť, že erektílna dysfunkcia je v súčasnosti bežný medicínsky problém, ktorý vieme odstrániť. Pri komunikácii môže pomôcť aj Dotazník sexuálneho zdravia muža, ktorý si môže pacient vyplniť sám, v domácom prostredí, ba dokonca podľa bodovacej schémy môže zhodnotiť aj stupeť erektílnej dysfunkcie. Na základe vyplneného dotazníka potom lekár môže pacientovi odporučiť ďalšie vyšetrenia a liečbu.

Záverom je nutné zdôrazniť, že komunikácia s pacientom na tému sexuálne zdravie je pre lekára nevyhnutnosťou. Pacienti očakávajú, že komunikovať na túto tému, hlavne u ochorení, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť výskytu erektílnej dysfunkcie, začne lekár. Preto je potrebné vzdelávať lekárov 1. kontaktu v problematike erektílnej dysfunkcie – v základoch diagnostiky a liečby, pretože v súčasnosti môže základnú liečbu erektílnej dysfunkcie poskytnúť bez obmedzenia aj lekár 1. kontaktu. V zložitejších prípadoch, pri neúspechu liečby alebo pri závažných komorbiditách je dôležitá spolupráca so sexuológom v regióne.

Literatúra:
1.NIH Consensus Development Panel on Impotence. Impotence. JAMA. 1993; 270: 83-90.
2.Feldman HA, Goldstein I,Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J. Urol. 1994; 151: 54-61.
3.Výskumný projekt:Kvalita sexuálneho života, realizovaný v júni až septembri 2000. vedúci výskumného projektu Mgr.Radomír Masaryk, odborný konzultant PhDr.Róbert Máthé, technická realizácia: agentúra DICIO.
4.ISIR / MORI International Survey on Men´s Attitudes toward ED, 1998.
5.Baldwin KC, Ginsberg PC, Harkaway RC, Underreporting of erectile dysfunction among men with unrelated urologic conditions. Abstract presented at Annual Meeting of the American Urological Association; April 29-May 4, 2000, Atlanta, GA.